Časopis Soudní lékařství

Informace o časopisu

Časopis přináší původní práce z celé oblasti soudní medicíny a zprávy ze života odborné společnosti.

ISSN 1210-7875 (Print)
ISSN 1805-4498 (Online)

Časopis Soudní lékařství (proLékaře.cz)
Archiv (2005 – současnost)

Instructions for Authors
Pokyny pro autory
Čestné prohlášení autorů
Práce člena výkonné redakční rady

Redakční rada

Šéfredaktor / Editor-in-chief

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
Ústav soudního lékařství, LF MU, Brno

Zástupce šéfredaktora / Deputy editor

doc. MUDr. František Vorel, CSc.
Oddělení soudního lékařství, Nemocnice České Budějovice

Výkonný redaktor / Managing editor

MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.
Ústav soudního lékařství, LF MU brno

Redakční rada / Editorial Board

doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko 

MUDr. Petr Handlos, Ph.D.
Ústav soudního lékařství FN Ostrava a LF Ostravské univerzity

prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
Ústav soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové

doc. MUDr. Martin Janík, PhD.
Ústav súdného lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK, Martin, Slovensko

doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D.
Vojenský ústav soudního lékařství, Praha

prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD. 
Ústav súdného lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM Martin

prof. MUDr. Jozef Šidlo, CSc.
Ústav súdneho lekárstva, LF UK Bratislava

MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph. D.
Ústav soudního lékařství, LF MU, Brno

Čestná redakční rada / Honorable Editorial board

doc. Ing. Marie Balíková, CSc.
Ústav soudního lékařství a toxikologie, 1. LF UK a VFN, Praha 

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.
Ústav soudního lékařství FNsP, Ostrava

MUDr. et MUDr. Mirosla Dvořák
Ústav soudního lékařství, LF UK Plzeň

doc. MUDr. Bulent Eren
Bursa, Turkey

prof. MUDr. Oldřich Fryc
Geneve, Schweiz

doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc.
Oddělení medicínské informatiky, Ústav informatiky AVČR

prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
Ústav súdného lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK, Martin, Slovensko

doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.
Ústav soudního lékařství a med. práva LF UP, Olomouc

RNDr. Marie Staňková, Ph.D.
Ústav soudního lékařství FNsP, Ostrava

MUDr. Marek Vitovják
Ústav soudního lékařství a med. práva LF UP, Olomouc

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Dokumenty

Zápis ze schůzky redakční rady časopisu Soudní lékařství